Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Clonable ("Clonable" ή/και "εμείς") σας προσφέρει μια πλατφόρμα αυστηρά υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι αδιαπραγμάτευτοι και υπόκεινται σε αλλαγές μετά από ειδοποίηση προς εσάς κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Clonable, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων. Αποδεχόμενοι και συμφωνώντας με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Πλατφόρμας (η "Συμφωνία") με: (α) την επιλογή "Συμφωνώ" με τους παρόντες όρους, (β) την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής (γ) τη χρήση της Πλατφόρμας με οποιονδήποτε τρόπο, όπως η λήψη ή η μεταφόρτωση περιεχομένου ή η χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται από το Clonable ή/και τρίτους μέσω της Πλατφόρμας, γίνεστε πελάτης του Clonable και αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους και συνάπτετε νομική και δεσμευτική συμφωνία με το Clonable. Στην παρούσα συμφωνία, όλες οι αναφορές σε εσάς ή/και στον χρήστη ή/και στον πελάτη αναφέρονται στο μέρος που συνάπτει την παρούσα συμφωνία με το Clonable.

Επισκόπηση

Clonable biedt bepaalde diensten aan op of via onze website, www.Clonable.net (en andere, evt. vertaalde domeinnamen, zoals www.Clonable.gr, e.d., (het “platform”). Het platform biedt een multi-purpose vertaaldienst die het mogelijk maakt om uw lokale site om te zetten in een meertalige en/of meer-landen website, (de “Clonable-dienst”). De Overeenkomst is van toepassing op de Clonable-dienst. Alle inhoud en diensten beschikbaar gesteld via het platform die niet beschikbaar werden gesteld op de datum “Laatst herzien op” onderaan, zullen automatisch worden geacht deel uit te maken van de Clonable-dienst wanneer ze voor het eerst beschikbaar worden gesteld via het platform.

Αποδοχή των Όρων / Εισδοχή

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Συμφωνίας. Επιπλέον, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα εάν (i) απαγορεύεται από τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα ή (ii) δεν είστε πλήρως ικανός και αρμόδιος να συνάψετε δεσμευτική σύμβαση με το Clonable. Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να συνάψετε την παρούσα Συμφωνία και να τηρήσετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας.

Πολιτική απορρήτου

Clonableοι πρακτικές προστασίας και συλλογής πληροφοριών της εταιρείας αντικατοπτρίζονται στην πολιτική απορρήτου Clonable . Συμφωνείτε ότι το Clonable θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου.

Εγγραφή

Προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable είναι να είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης του ιστότοπου για τον οποίο χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα, την υπηρεσία Clonable. Επιπλέον, αποτελεί προϋπόθεση ότι είστε κύριος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων σε σχέση με αυτά (ή νόμιμος πληρεξούσιος του ιδιοκτήτη του ιστότοπου). Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable, πρέπει να εγγραφείτε στη διεύθυνση Clonable. Για να εγγραφείτε στο Clonable, πρέπει να δώσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αναγνωριστικό για το λογαριασμό σας), το όνομά σας και έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας και συμφωνείτε να μην μεταβιβάσετε ή δανείσετε ή μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον κωδικό πρόσβασης τη χρήση ή την πρόσβασή σας στην υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable σε οποιονδήποτε τρίτο. Είστε επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλα στοιχεία του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στη σελίδα προφίλ σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας ή την υπηρεσία Clonable και να διασφαλίσετε ότι "αποσυνδέεστε" / κλείνετε τον λογαριασμό σας (εάν ισχύει) στο τέλος κάθε συνεδρίας.

Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable, συμφωνείτε ότι: (i) να παρέχετε ορισμένες τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς, όταν σας ζητούνται από την πλατφόρμα, και (ii) να διατηρείτε και να ενημερώνετε τις εν λόγω πληροφορίες όπως απαιτείται για να τις διατηρείτε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς. Εάν οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από εσάς κατά την αρχική εγγραφή σας είναι εσφαλμένη, το Clonable διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως τον λογαριασμό σας και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Clonable και την πλατφόρμα. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη μη συμμόρφωσή σας με οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Πληρωμή

Οι διάφορες δομές τελών και τα τέλη που καταβάλλονται για την υπηρεσία Clonable καθορίζονται στην πλατφόρμα ("Τέλη") ή καθορίζονται σε ξεχωριστή σύμβαση για εσάς ως πελάτη. Οι υπηρεσίες Clonable θα εκτελούνται από το Clonable μετά την αποδοχή από το Clonable της ηλεκτρονικής εγγραφής και την πλήρη καταβολή των σχετικών τελών για την υπηρεσία Clonable, όπως ορίζονται στην πλατφόρμα ή στην ειδική σύμβαση που συνάπτεται με εσάς ως πελάτη.

Clonable μπορεί να αναπροσαρμόζει τα τέλη για την υπηρεσία Clonable μία φορά το χρόνο την 1η Ιανουαρίου χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της CBS για τους σκοπούς της προσαρμογής του πληθωρισμού. Σε περίπτωση πληθωρισμού υψηλότερου του 2% ανά μήνα, το Clonable μπορεί να προσαρμόζει την τιμή σε μηνιαία βάση χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της CBS.

Σε περίπτωση μη καταβολής οποιουδήποτε οφειλόμενου τέλους, μεταξύ άλλων, λόγω επιστροφής χρεώσεων, απάτης, απόρριψης πιστωτικής κάρτας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που οφείλετε, το Clonable έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα και στις υπηρεσίες Clonable και με την επιφύλαξη του δικαιώματος είσπραξης από εσάς όλων των οφειλόμενων ποσών ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ένδικου μέσου που διαθέτει το Clonable.

Clonable διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει κατά καιρούς τις πολιτικές πληρωμών και τα τέλη που χρεώνονται για τις υπηρεσίες Clonable, με τις αλλαγές αυτές να τίθενται άμεσα σε ισχύ. Όλα τα Τέλη και οι λοιπές χρεώσεις καταβάλλονται στο νόμισμα που καθορίζεται στην Πλατφόρμα. Εάν δεν αναφέρεται νόμισμα, όλες οι Χρεώσεις δηλώνονται σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν όλους τους ισχύοντες φόρους στη σχετική δικαιοδοσία (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του ΦΠΑ, κατά περίπτωση).

Συμφωνείτε να πληρώσετε στο Clonable τα τέλη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες της Clonable που αγοράζετε από το Clonable. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι είστε υπεύθυνοι για την καταβολή όλων των εφαρμοστέων φόρων που οφείλονται και πρέπει να καταβληθούν στη σχετική δικαιοδοσία όπου πραγματοποιείται η συμφωνία.

Οι πληρωμές για τις υπηρεσίες της Clonable πραγματοποιούνται μέσω ασφαλούς ιστότοπου τρίτου μέρους. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι μεταδόσεις μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απολύτως ασφαλείς ή ιδιωτικές και ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών πιστωτικής κάρτας) θα μπορούσαν δυνητικά να διαβαστούν ή/και να υποκλαπούν από τρίτους. Το Clonable δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε υποκλοπή ή/και "χακάρισμα" δεδομένων ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς για τους σκοπούς των υπηρεσιών Clonable.

Άδεια χρήσης και πρόσβασης στην υπηρεσία Clonable

Clonable verleent u hierbij, en u aanvaardt hierbij, een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie (“Licentie”) om het platform te gebruiken om gebruik te maken van de Clonable-dienst. Alle intellectuele eigendom (met inbegrip van, zonder beperking, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, octrooien, enz.) die blijkt uit of belichaamd is in en/of verbonden/gerelateerd is aan het platform (met inbegrip van, zonder beperking, de softwarecode, gebruikershandleidingen en alle andere documentatie) zijn en blijven uitsluitend eigendom van Clonable. Niets in deze Overeenkomst en/of het verlenen van de Licentie zal een verklaring van afstand inhouden van Clonables’ intellectuele eigendom onder enige wet. De licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van het platform, de Clonable-dienst of de inhoud ervan; enig afgeleid gebruik van dit platform, de Clonable-dienst of de inhoud ervan; of enig gebruik van data mining, robots, of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractieinstrumenten. Het platform, de Clonable-dienst of enig deel daarvan, mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Clonable. Verder mag u een deel of het geheel van het ontwerp, of look-and-feel van het platform niet kopiëren of imiteren. Deze worden beschermd door Intellectueel Eigendom. Clonable kan, van tijd tot tijd, nieuwe hulpmiddelen en middelen op het platform vrijgeven of andere diensten en/of functies voor het platform introduceren. Alle nieuwe diensten en functies zullen onderworpen zijn aan deze Overeenkomst, alsmede aan alle aanvullende gebruiksvoorwaarden die wij kunnen uitbrengen voor deze specifieke diensten of functies. Wat misbruik van het platform is zal worden bepaald door Clonable, naar eigen goeddunken. Clonable behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen als Clonable bepaalt dat u zich niet aan de Overeenkomst hebt gehouden.

Περιορισμός στη χρήση του περιεχομένου

U erkent dat het platform informatie, software, foto’s, video, tekst, grafieken, muziek, geluiden of ander materiaal (collectief, “inhoud”) kan bevatten die beschermd zijn door auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of in de toekomst zullen worden ontwikkeld. De volledige inhoud, samen genomen, is beschermd onder de Nederlandse auteursrechtwetten als een collectief werk, en wij bezitten een auteursrecht op de selectie, coördinatie, schikking en verbetering van dergelijke inhoud. Wijziging van de inhoud of gebruik van de inhoud voor enig ander doel, met inbegrip van het gebruik van dergelijke inhoud op enige andere website of genetwerkte computeromgeving is strikt verboden. Tenzij anderszins vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan, stemt u ermee in het platform of de Clonable-dienst, met inbegrip van de inhoud, niet te reproduceren, opnieuw te verspreiden, te verkopen, te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, aan te passen, te vertalen, er afgeleide werken op te baseren (geheel of gedeeltelijk), te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te demonteren of anderszins geheel of gedeeltelijk te verminderen. De Clonable naam en het logo zijn het intellectuele eigendom van Clonable. Alle andere handelsmerken die op het platform verschijnen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Onze partners kunnen ook aanvullende eigendomsrechten hebben op de inhoud die zij beschikbaar stellen via de Clonable-dienst en het platform. De handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken die eigendom zijn van ons, geregistreerd of niet geregistreerd, mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet van ons is, op een wijze die verwarring kan veroorzaken. Niets op het platform mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een van onze handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Ποιότητα προϊόντος

Clonable προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής. ωστόσο, το Clonable δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές προϊόντων, το κείμενο ή/και άλλες μεταφρασμένες πληροφορίες από τον ιστότοπό σας είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, τρέχουσες ή/και χωρίς σφάλματα. Με την επιφύλαξη της αποποίησης της εγγύησης ποιότητας που ορίζεται παραπάνω, το Clonable, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να το κάνει, θα χρησιμοποιήσει τη συμπεριφορά των χρηστών του ιστοτόπου σας για να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων της υπηρεσίας Clonable. Συμφωνείτε ότι ούτε το Clonable, ούτε οι θυγατρικές του και οι πάροχοι υπηρεσιών του θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ανακριβή, ελλιπή, αναξιόπιστη ή εσφαλμένη λειτουργία σε σχέση με τις υπηρεσίες Clonable και τις μεταφρασμένες πληροφορίες στον ιστότοπό σας.

Υλικό που υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας

Ο ορισμός του "υλικού που υποβάλλεται μέσω της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable" στο παρόν κείμενο είναι το σύνολο και κάθε δεδομένο, πληροφορία, κείμενο, λογισμικό, αρχεία ήχου, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα, αρχεία, σύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ("υλικό") στον ιστότοπό σας, είτε είναι σεναριακά, είτε κρυμμένα με κωδικό πρόσβασης, είτε προστατεύονται με άλλο τρόπο. Τα υλικά θα υπόκεινται στην υπηρεσία Clonable, η οποία θα περιλαμβάνει τη μεταφορά των υλικών σε τρίτο μέρος για να εκτελέσουμε την υπηρεσία Clonable. Συμφωνείτε ότι εάν δημοσιεύσετε υλικό μέσω της πλατφόρμας, παραχωρείτε αυτόματα στο Clonable και στους διαδόχους και μεταβιβαστές του μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, δωρεάν, αόριστη, μη ανακλητή άδεια χρήσης, λήψης και εκτύπωσης, προβολής, τροποποίησης, δημοσίευσης και προσαρμογής του υλικού στο σύνολό του ή εν μέρει για την εκτέλεση της υπηρεσίας Clonable. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα υλικά που αποστέλλονται, αναρτώνται ή διανέμονται από εσάς μέσω της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιεχομένου των επικοινωνιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, των πληροφοριών, των κριτικών, των αξιολογήσεων χρηστών, των φωτογραφιών ή των εικόνων που αναρτώνται ή των σχετικών υλικών. Υποβάλλοντας υλικό στον ιστότοπό σας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί των εν λόγω υλικών και των εικόνων που περιέχονται σε αυτά. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι (α) διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση) να αξιολογούμε τα υλικά πριν επιτρέψουμε την ανάρτηση ή την αποθήκευση τους με άλλο τρόπο μέσω της Πλατφόρμας σε σχέση με την Υπηρεσία Clonable και (β) μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προβούμε σε οποιαδήποτε ή όλες τις ακόλουθες ενέργειες: (i) να παρακολουθούμε την υποβολή των υλικών, (ii) να τροποποιούμε, να διαγράφουμε ή να αρνούμαστε την ανάρτηση ή να επιτρέπουμε την ανάρτηση ή την αποθήκευση των υλικών και/ή (iii) να αποκαλύπτουμε οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω της Πλατφόρμας, καθώς και τις συνθήκες που περιβάλλουν τη μετάδοσή τους, σε: (α) τρίτους για τη λειτουργία της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable- (β) τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους- (γ) την ανταπόκριση σε κυβερνητικά αιτήματα- (δ) τη συμμόρφωση με έγκυρες νομικές διαδικασίες- (ε) την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της περιουσίας του Clonable, των επισκεπτών της πλατφόρμας ή του κοινού- (στ) να μας δοθεί η δυνατότητα να ασκήσουμε τα διαθέσιμα ένδικα μέσα ή να περιορίσουμε τις ζημίες που ενδέχεται να υποστούμε και/ή (ζ) να επιβάλλουμε τη Συμφωνία και/ή (iv) να μοιραστούμε το υλικό με τις αρμόδιες αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εάν το Clonable κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι: (α) επιχειρείτε να εξαπατήσετε το Clonable, (β) διαπράττετε δόλια δραστηριότητα ή άλλη απαγορευμένη συναλλαγή, (γ) διαπράττετε εγκληματική δραστηριότητα ή (δ) το υλικό είναι μισητής φύσης. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε εμείς, ή οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι μέτοχοι, οι πράκτορες, οι εκπρόσωποι ή οι συνεργάτες μας, υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την εμπιστοσύνη σας στα Υλικά. Επιπλέον, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αναδημοσίευσης) ή την κακή χρήση από τρίτους των πληροφοριών που αποκαλύπτονται οικειοθελώς μέσω οποιουδήποτε μέρους της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable. Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας συμφωνίας, δεν μπορείτε να ανεβάσετε, να αποθηκεύσετε, να διανείμετε, να μεταδώσετε, να προβάλλετε, να εκτελέσετε, να διαθέσετε ή να κοινοποιήσετε με άλλο τρόπο στο κοινό οποιοδήποτε υλικό για το οποίο δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα. Ειδικότερα, οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στο υλικό σας (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημόσιας προβολής, δημόσιας εκτέλεσης, προετοιμασίας παράγωγων έργων, διάθεσης ή άλλης επικοινωνίας στο κοινό μέσω της πλατφόρμας) μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων και απαγορεύεται αυστηρά. Τέτοιες παραβιάσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της Συμφωνίας, την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα και μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας από τον κάτοχο των σχετικών δικαιωμάτων ή για λογαριασμό του.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Η Πλατφόρμα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή το περιεχόμενο τρίτων μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή πόρους. Επειδή δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε τέτοιους ιστότοπους και πόρους, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών ιστότοπων ή πόρων και δεν τους υποστηρίζουμε, και δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό (συλλογικά "Υλικό Τρίτων") που διατίθεται μέσω ή περιέχεται σε τέτοιους ιστότοπους ή πόρους. Αντιλαμβάνεστε ότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε Υλικό Τρίτων που είναι προσβλητικό, άσεμνο ή επιλήψιμο. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε υλικό τρίτων που είναι διαθέσιμο σε ή μέσω οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου ή πόρου.

Διαθεσιμότητα

Clonable αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να προσπαθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες Clonable και την πρόσβαση στην Πλατφόρμα 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, θα υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση στην Πλατφόρμα θα διακόπτεται για συντήρηση, αναβαθμίσεις και επισκευές, οι οποίες αναγνωρίζετε ότι αποτελούν απαραίτητη λειτουργία που εκτελείται από το Clonable, ή λόγω βλαβών σε τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και εξοπλισμό που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από το Clonable, το Clonable δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια εσόδων που μπορεί να προκύψει. Το Clonable μπορεί να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, την Πλατφόρμα ή οποιοδήποτε μέρος της, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Εγγύηση για τους χρήστες, υποχρέωση αποζημίωσης και παραίτηση

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) είστε κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή έχετε αποκτήσει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τη χρήση του Υλικού σύμφωνα με τη χρήση που κάνετε σε σχέση με την Πλατφόρμα ή όπως άλλως επιτρέπεται από τη Συμφωνία, (β) έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χορήγηση της άδειας χρήσης όπως ορίζεται στη Συμφωνία. (γ) έχετε λάβει άδεια από όλα τα πρόσωπα που απεικονίζονται στο Υλικό σας για τη χρήση του Υλικού σας όπως ορίζεται στη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, της δημόσιας προβολής, της δημόσιας εκτέλεσης και της αναπαραγωγής του Υλικού- και (δ) το Υλικό σας δεν παραβιάζει ή προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας, οποιουδήποτε προσώπου, εταιρείας ή οντότητας ή άλλου τρίτου. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε το Clonable και τους μετόχους, τις θυγατρικές, τις συγγενείς, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους συν-εμπορους ή άλλους συνεργάτες και τους δικαιοπάροχους από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτει από ή απορρέει από το Υλικό σας, τη χρήση της Πλατφόρμας από εσάς. τη σύνδεσή σας με την πλατφόρμα, οποιαδήποτε αξίωση ότι το υλικό σας έχει προκαλέσει ζημία σε οποιονδήποτε άλλον, οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε άλλου διαφημίζει ή προωθεί μέσω της πλατφόρμας, την παραβίαση των όρων της συμφωνίας ή την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απόρριψη εγγυήσεων

Ρητά κατανοείτε και συμφωνείτε ότι, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία: Η πλατφόρμα και το περιεχόμενο παρέχονται από το Clonable "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή, σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων τίτλου, μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Χωρίς περιορισμό των παρακάτω, το Clonable και οι δικαιοπάροχοι του δεν εγγυώνται ότι (α) η πλατφόρμα και το περιεχόμενο θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας ή θα είναι σταθερά διαθέσιμα, αδιάλειπτα, διαχρονικά, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα, (β) τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση της πλατφόρμας και του περιεχομένου και του περιεχομένου θα είναι αποτελεσματικά, ακριβή ή αξιόπιστα, (γ) η ποιότητα της πλατφόρμας και του περιεχομένου θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι (δ) θα διορθωθούν τυχόν σφάλματα ή ατέλειες στην πλατφόρμα ή το περιεχόμενο. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνετε από το Clonable ή μέσω ή από τη χρήση της πλατφόρμας και του περιεχομένου δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στους όρους και τις προϋποθέσεις. το Clonable αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη σε σχέση με οποιεσδήποτε ενέργειες που προκύπτουν από τη χρήση ή τη συμμετοχή του χρήστη σε οποιαδήποτε πλατφόρμα και προκύπτουν από την πλατφόρμα και το περιεχόμενο. Οποιοδήποτε περιεχόμενο που μεταφορτώνεται ως αποτέλεσμα της υπηρεσίας Clonable, διατίθεται ή αποκτάται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της πλατφόρμας, αποκτάται κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια και με δική σας ευθύνη, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη μεταφόρτωση. Clonable δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ιούς υπολογιστών ή παρόμοιο κώδικα που μεταφορτώνονται στον υπολογιστή του χρήστη της πλατφόρμας. το Clonable δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πλατφόρμες ή υλικά που παρέχονται από τρίτους και είναι προσβάσιμα μέσω συνδεδεμένων ιστότοπων. το Clonable δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους εν λόγω τρίτους, το περιεχόμενό τους ή την πλατφόρμα τους. Οποιαδήποτε συναλλαγή των χρηστών με τέτοια τρίτα μέρη γίνεται με δική τους ευθύνη. Οι διαχειριστές, οι οικοδεσπότες, οι συμμετέχοντες, οι συντονιστές και άλλα τρίτα μέρη δεν είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Clonable και οι απόψεις τους δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα αυτές του Clonable. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Clonable δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με το υλικό που απορρέει από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δυσφήμιση, προστασία της ιδιωτικής ζωής, δημοσιότητα, αισχροκέρδεια ή άλλους νόμους. Το Clonable αποποιείται επίσης κάθε ευθύνη σε σχέση με τη χρήση, την κακή χρήση, την απώλεια, την αλλοίωση ή τη μη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε υλικού. Το Clonable δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης από κάποιον άλλο του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή των πληροφοριών του λογαριασμού σας σε σχέση με την πλατφόρμα, εν γνώσει σας ή εν αγνοία σας.

Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση το Clonable, οι μέτοχοί του, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι δικαιοπάροχοι ή οι προμηθευτές του δεν ευθύνονται απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκύπτουν από απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών. είτε είναι προβλέψιμες είτε όχι, είτε αν το Clonable έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών, είτε βασίζονται σε οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης σύμβασης ή εγγύησης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας ή την πρόσβαση στην πλατφόρμα ή το περιεχόμενο. Τίποτα στους Όρους δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη του Clonableγια βαριά αμέλεια ή εσκεμμένη αμέλεια του Clonable ή των υπαλλήλων του, ή για θάνατο ή σωματική βλάβη. ClonableΗ συνολική ευθύνη της Clonable και των μετόχων, των θυγατρικών της, των δικαιοπαρόχων και των προμηθευτών της βάσει ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία περιορίζεται στο μηνιαίο πληρωτέο ποσό που καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ της και εσάς. Αυτός ο περιορισμός θα ισχύει ακόμη και αν το Clonable έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών και παρά την αποτυχία του βασικού σκοπού οποιασδήποτε περιορισμένης επανόρθωσης.

Δέσμευση σε πληροφορίες ιδιοκτησίας

U erkent dat Clonable het exclusieve recht, de titel en het belang heeft in de Intellectuele Eigendom met betrekking tot het platform en de Clonable Diensten. “Intellectueel eigendom” betekent auteursrecht, morele rechten, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, oneerlijke concurrentie, en alle andere intellectuele en eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die rechten die voortvloeien uit de Clonable-diensten en het platform. U erkent dat u geen recht, titel of belang heeft op het Intellectuele eigendom in het platform, met inbegrip van alle inhoud die voortvloeit uit de multipurpose vertaaldienst die u in staat stelt uw lokale site om te zetten in een multi-language website, afgezien van het recht om dergelijke Intellectuele Eigendom te gebruiken op het platform zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst. U zult al het nodige doen om de rechten van Clonable zoals uiteengezet in deze paragraaf 16 te beschermen en op verzoek van Clonable zult u elke handeling verrichten die nodig is om Clonable’s eigendom van dergelijke rechten te beschermen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het uitvoeren van alle documenten.

Τερματισμός και τροποποίηση της υπηρεσίας Clonable

Συμφωνείτε ότι μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε τον κωδικό πρόσβασης, το λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) ή τη χρήση της Υπηρεσίας και της Πλατφόρμας Clonable και να αφαιρέσουμε και να απορρίψουμε οποιοδήποτε υλικό εντός της Πλατφόρμας, για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ άλλων, εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει ή ενεργήσει κατά παράβαση του γράμματος ή του πνεύματος της Συμφωνίας. Θα τερματίσουμε επίσης το λογαριασμό σας όταν λάβουμε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου από εσάς και θα συνεργαστούμε με τις αρχές επιβολής του νόμου σε τέτοια θέματα. Μπορούμε επίσης, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να παύσουμε να παρέχουμε την υπηρεσία Clonable ή οποιοδήποτε μέρος της, με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διακοπή της πρόσβασής σας στην Πλατφόρμα βάσει οποιασδήποτε διάταξης της Συμφωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς ειδοποίηση, και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε αμέσως τον λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία στον λογαριασμό σας ή/και να αποτρέψουμε οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση στα αρχεία αυτά ή στην υπηρεσία Clonable. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε διακοπή της πρόσβασής σας στην Πλατφόρμα. Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και από καιρό σε καιρό, προσωρινά ή μόνιμα, εν όλω ή εν μέρει, να (α) να τροποποιούμε ή να τερματίζουμε την Υπηρεσία Clonable, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (i) του περιορισμού του χρόνου κατά τον οποίο οι Υπηρεσίες Clonable είναι διαθέσιμες, (ii) του περιορισμού της επιτρεπόμενης χρήσης της Υπηρεσίας Clonable και (iii) του περιορισμού ή τερματισμού του δικαιώματος ενός Χρήστη να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Clonable, με ή χωρίς προειδοποίηση, (β) να χρεώνει τέλη σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας Clonable, (γ) να αλλάζει ή/και να καταργεί τυχόν τέλη που χρεώνονται σε σχέση με την υπηρεσία Clonable, ή/και (δ) να προσφέρει ευκαιρίες σε ορισμένους ή όλους τους χρήστες της υπηρεσίας Clonable. Συμφωνείτε ότι ούτε εμείς ούτε οι θυγατρικές μας εταιρείες θα είναι υπεύθυνες απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή τερματισμό της Υπηρεσίας Clonable, εν όλω ή εν μέρει, ή οποιασδήποτε υπηρεσίας, περιεχομένου ή λειτουργίας που προσφέρεται μέσω της Πλατφόρμας. Μπορούμε να ανακαλέσουμε τα προνόμια εγγραφής σας ή/και να λάβουμε οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη ενέργεια για την επιβολή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, εάν υποπέσουν στην αντίληψή μας παραβιάσεις. Επιπλέον, μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε το λογαριασμό σας ή τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε λειτουργία της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable για οποιονδήποτε λόγο. ClonableΗ Πολιτική Επιστροφών και Ακυρώσεων αποτελεί μέρος και ενσωματώνεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Clonable (Κάντε κλικ εδώ για την Πολιτική Επιστροφών και Ακυρώσεων). Ως προϋπόθεση για την εγγραφή σας στη διεύθυνση Clonable και τη χρήση των υπηρεσιών της Clonable, αναγνωρίζετε ρητά ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική επιστροφών και ακύρωσης και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Εάν οποιαδήποτε στιγμή διαφωνήσετε με την Πολιτική Επιστροφών και Ακυρώσεων ή με οποιοδήποτε μέρος της, το μοναδικό σας ένδικο μέσο είναι να διακόψετε κάθε χρήση των Υπηρεσιών Clonable και να τερματίσετε το λογαριασμό σας. Σημειώστε, ωστόσο, ότι όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία της εν λόγω καταγγελίας θα διέπονται πλήρως από τους όρους της Πολιτικής Επιστροφών και Ακύρωσης.

Συμπεριφορά του χρήστη

U stemt ermee in geen toegang te verkrijgen of te proberen toegang te verkrijgen tot het platform met andere middelen dan de door Clonable verschafte interface of enige door Clonable ingestelde toegangs- of gebruiksbeperkingen om bepaald gebruik van het platform te voorkomen te omzeilen.

U stemt ermee in het platform niet te gebruiken, of anderen aan te moedigen of toe te staan het te gebruiken om:

 • Μοιραστείτε υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παράνομο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, χυδαίο, άσεμνο, παιδικό πορνογραφικό, άσεμνο, βέβηλο, προσβλητικό της ιδιωτικής ζωής άλλου, μισητό, ή φυλετικό, εθνοτικό ή με άλλο τρόπο δυσάρεστο,
 • Παρακολούθηση, εκφοβισμός ή/και παρενόχληση άλλου προσώπου,
 • Υποκίνηση άλλων σε διάπραξη βίας,
 • Να βλάψει τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
 • Να μοιράζεστε υλικό που δεν έχετε την άδεια να μοιράζεστε βάσει νόμου ή συμβατικής ή εμπιστευτικής σχέσης,
 • Να μοιράζεστε υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους,
 • Να υποδυθείτε ψευδώς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να δηλώσετε ψευδώς ή με άλλο τρόπο ψευδώς την υπαγωγή σας σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
 • Να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα ή το υλικό κατά τρόπο που να παραπλανά τον χρήστη να πιστεύει ότι βρίσκεται σε άμεση επαφή με το Clonable,
 • Να μοιράζεστε υλικό που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα του λογισμικού υπολογιστή, του υλικού ή του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
 • Να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να υποβαθμίσει οποιονδήποτε διακομιστή Clonable ή τα δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή Clonable,
 • Να διαταράσσετε ή να διακόπτετε την πλατφόρμα εκούσια ή ακούσια ή να παραβιάζετε οποιουσδήποτε νόμους σχετικά με την πρόσβαση ή τη χρήση της πλατφόρμας, να παραβιάζετε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς των δικτύων που συνδέονται με την πλατφόρμα ή να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαγορεύεται από τη Συμφωνία,
 • Να διαταράξετε την ασφάλεια της πλατφόρμας, των υλικών, των λογαριασμών, των κωδικών πρόσβασης, των διακομιστών ή των δικτύων που συνδέονται ή είναι προσβάσιμα μέσω της πλατφόρμας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ή συνδεδεμένου ιστότοπου, ή να προκαλέσετε με άλλο τρόπο ζημιά σε αυτά,
 • Να διαταράσσετε, να παρεμποδίζετε ή να εμποδίζετε άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν ή να απολαμβάνουν την Πλατφόρμα ή τα Υλικά ή οποιονδήποτε άλλο συνδεδεμένο ή συνδεδεμένο ιστότοπο, πλατφόρμα ή περιεχόμενο,
 • Πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε οποιοδήποτε Υλικό στο οποίο δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση ή μέσω οποιουδήποτε μέσου που δεν διατίθεται σκόπιμα μέσω της Πλατφόρμας,
 • Να αναπαράγετε, να πωλείτε, να μεταπωλείτε ή να εκμεταλλεύεστε για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό οποιοδήποτε μέρος του Υλικού, τη χρήση της Πλατφόρμας ή του Υλικού ή την πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή το Υλικό,
 • Φιλοξενία της πλατφόρμας, σε συνδρομητική βάση ή με άλλο τρόπο, χωρίς άδεια από το Clonable, συμπεριλαμβανομένης μιας σχετικής εφαρμογής, ώστε να επιτρέπεται σε τρίτους να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για τη δημιουργία, τη μετάδοση ή την προστασία οποιουδήποτε Υλικού,
 • Εξαπάτηση, δυσφήμιση ή άλλη παραβίαση των νομικών δικαιωμάτων (όπως τα δικαιώματα ιδιωτικότητας και δημοσιότητας) άλλων, ή
 • Συμμετέχετε σε άλλη συμπεριφορά η οποία, κατά την κρίση του Clonable, θεωρείται ακατάλληλη, παράνομη ή επιλήψιμη.

Επιπλέον, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς ως προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας Clonable.

Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, εξουσιοδοτείτε τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους μας να έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό και τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική μας κρίση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα, αλλά δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη, να παρακολουθούμε ή να ελέγχουμε τη συμπεριφορά σας κατά τη χρήση της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable. Η χρήση της Υπηρεσίας και της Πλατφόρμας Clonable υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Αναγνωρίζετε περαιτέρω ότι είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση ή την παροχή όλων των γραμμών πρόσβασης, του τηλεφωνικού και υπολογιστικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου του μόντεμ) ή άλλων συσκευών που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στην πλατφόρμα και για την καταβολή όλων των σχετικών τελών.

Θέματα δικαιοδοσίας

Η πλατφόρμα ελέγχεται και λειτουργεί από το Clonable από τις Κάτω Χώρες και δεν έχει σκοπό να υπαγάγει το Clonable στους νόμους ή τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε εδάφους εκτός του κράτους των Κάτω Χωρών. Το Clonable δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η υπηρεσία και η πλατφόρμα Clonable ή οποιοδήποτε μέρος της είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Μπορούμε να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία επιλέξουμε, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Ειδοποιήσεις

Clonable μπορεί να σας ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος στην Πλατφόρμα ή άλλων εύλογων μέσων. Πρέπει να ειδοποιήσετε το Clonable εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όπως άλλως προβλέπεται ρητά από το Clonable. Το Clonable μπορεί να μεταδίδει, να διανέμει ή να εμφανίζει ειδοποιήσεις ή μηνύματα μέσω της υπηρεσίας Clonable για να σας ενημερώνει για αλλαγές στη Συμφωνία, την υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable, την πολιτική απορρήτου ή άλλα θέματα ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω μεταδόσεις, διανομές ή προβολές πληροφοριών αποτελούν ειδοποίηση προς εσάς.

Εφαρμοστέο δίκαιο και άλλοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Η Συμφωνία δεν δημιουργεί και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι δημιουργεί σχέση εταιρικής σχέσης, κοινοπραξίας, εργοδότη-εργαζόμενου, πρακτορείου ή δικαιοπάροχου-δικαιούχου μεταξύ εσάς και του Clonable,. Η Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους των Κάτω Χωρών, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Η Συμφωνία και οποιεσδήποτε περαιτέρω συμφωνίες που ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν διέπονται από τους νόμους των Κάτω Χωρών. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική ή δίκαιη αγωγή που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη Συμφωνία θα ασκείται μόνο στα δικαστήρια που βρίσκονται στην πόλη s'Hertogenbosch και με το παρόν συναινείτε και υποτάσσεστε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων για την εκδίκαση οποιασδήποτε τέτοιας αγωγής και παραιτείστε από οποιεσδήποτε αντιρρήσεις σχετικά με τη δικαιοδοσία, τον τόπο διεξαγωγής ή το ακατάλληλο δικαστήριο ενώπιον των εν λόγω δικαστηρίων. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία αγωγής που προκύπτει από τη χρήση της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable ή της Συμφωνίας πρέπει να κατατεθεί εντός ενός (1) έτους από την εμφάνιση της εν λόγω αξίωσης ή αιτίας αγωγής, διαφορετικά θα παραγραφεί για πάντα, παρά το καθεστώς παραγραφής ή άλλο αντίθετο νόμο. Εντός αυτής της περιόδου, η παράλειψη της Clonable να επιβάλει ή να ασκήσει οποιεσδήποτε διατάξεις της Συμφωνίας ή των σχετικών δικαιωμάτων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Clonable μπορεί να εκχωρήσει τη Συμφωνία, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να υποαδειοδοτήσετε τη Συμφωνία ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της Συμφωνίας χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Clonable. Καμία παραίτηση ενός συμβαλλόμενου μέρους από οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση της παρούσας σύμβασης δεν θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή μεταγενέστερη παράβαση ή αθέτηση. Οι επικεφαλίδες, οι λεζάντες ή οι τίτλοι παραγράφων στην παρούσα Συμφωνία περιλαμβάνονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του αναγνώστη και σε καμία περίπτωση δεν ορίζουν ή εξηγούν οποιαδήποτε παράγραφο ή διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Clonable όσον αφορά το αντικείμενο της παρούσας και δεν μπορεί να τροποποιηθεί από εσάς. Η Συμφωνία θα είναι προς όφελος των διαδόχων, μεταβιβαστών και δικαιοδόχων του Clonable. Χωρίς περιορισμό, συμφωνείτε ότι η έντυπη έκδοση της Συμφωνίας και κάθε ειδοποίηση που δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτές σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με τη Συμφωνία στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους με άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν αρχικά σε έντυπη μορφή.

Πνευματικά δικαιώματα και σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων

Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία άλλων και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο. Ενδέχεται, σε κατάλληλες περιπτώσεις και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε τους λογαριασμούς χρηστών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε να δώσετε στον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εξ ονόματος του δικαιούχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί
 • Περιγραφή του σημείου όπου βρίσκεται στην πλατφόρμα το υλικό που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί,
 • τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,
 • δήλωση από εσάς ότι έχετε καλή πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τον αντιπρόσωπό σας ή το νόμο- και
 • δήλωση εκ μέρους σας, η οποία υποβάλλεται με ποινή ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ανακοίνωσή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τροποποιήσεις της συμφωνίας

Clonable behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst naar eigen goeddunken te wijzigen en alle wijzigingen zullen onmiddellijk na publicatie van kracht zijn. Wij zullen dergelijke wijzigingen aankondigen door het herziene ontwerp van de Overeenkomst op het platform te plaatsen. U kunt bepalen wanneer de Overeenkomst voor het laatst werd herzien door onderaan deze pagina “Laatst herzien op” te bekijken. Door gebruik te blijven maken van het platform na dergelijke wijzigingen, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met dergelijke wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de Overeenkomst of eventuele wijzigingen daarvan, gelieve dan dit platform niet langer te gebruiken.

Laatst herzien op 08 mei 2023