🎉 Ξεκινήσαμε το νέο μας WordPress plug-in! Κατεβάστε τώρα

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Clonable ("Clonable" ή/και "εμείς") σας προσφέρει μια πλατφόρμα αυστηρά υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι αδιαπραγμάτευτοι και υπόκεινται σε αλλαγές μετά από ειδοποίηση προς εσάς κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Clonable, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων. Αποδεχόμενοι και συμφωνώντας με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Πλατφόρμας (η "Συμφωνία") με: (α) την επιλογή "Συμφωνώ" με τους παρόντες όρους, (β) την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής (γ) τη χρήση της Πλατφόρμας με οποιονδήποτε τρόπο, όπως η λήψη ή η μεταφόρτωση περιεχομένου ή η χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται από το Clonable ή/και τρίτους μέσω της Πλατφόρμας, γίνεστε πελάτης του Clonable και αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους και συνάπτετε νομική και δεσμευτική συμφωνία με το Clonable. Στην παρούσα συμφωνία, όλες οι αναφορές σε εσάς ή/και στον χρήστη ή/και στον πελάτη αναφέρονται στο μέρος που συνάπτει την παρούσα συμφωνία με το Clonable.

Επισκόπηση

Clonable παρέχει ορισμένες υπηρεσίες στον ιστότοπό μας, www.Clonable.net (και άλλα, ενδεχομένως μεταφρασμένα ονόματα τομέα, όπως www.Clonable.gr κ.λπ., (η "Πλατφόρμα"). Η Πλατφόρμα παρέχει μια μεταφραστική υπηρεσία πολλαπλών χρήσεων που σας επιτρέπει να μετατρέψετε τον τοπικό σας ιστότοπο σε έναν πολύγλωσσο και/ή ιστότοπο πολλαπλών χωρών, (η "Υπηρεσία Κλωνοποίησης"). Η Συμφωνία ισχύει για την υπηρεσία Clonable. Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας και δεν είχαν διατεθεί κατά την ημερομηνία "Τελευταία αναθεώρηση στις" στο κάτω μέρος της, θα θεωρούνται αυτόματα μέρος της υπηρεσίας Clonable όταν διατίθενται για πρώτη φορά μέσω της Πλατφόρμας.

Αποδοχή των Όρων / Εισδοχή

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Συμφωνίας. Επιπλέον, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα εάν (i) απαγορεύεται από τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα ή (ii) δεν είστε πλήρως ικανός και αρμόδιος να συνάψετε δεσμευτική σύμβαση με το Clonable. Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να συνάψετε την παρούσα Συμφωνία και να τηρήσετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας.

Πολιτική απορρήτου

Clonableοι πρακτικές προστασίας και συλλογής πληροφοριών της εταιρείας αντικατοπτρίζονται στην πολιτική απορρήτου Clonable . Συμφωνείτε ότι το Clonable θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου.

Εγγραφή

Προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable είναι να είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης του ιστότοπου για τον οποίο χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα, την υπηρεσία Clonable. Επιπλέον, αποτελεί προϋπόθεση ότι είστε κύριος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων σε σχέση με αυτά (ή νόμιμος πληρεξούσιος του ιδιοκτήτη του ιστότοπου). Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable, πρέπει να εγγραφείτε στη διεύθυνση Clonable. Για να εγγραφείτε στο Clonable, πρέπει να δώσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αναγνωριστικό για το λογαριασμό σας), το όνομά σας και έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας και συμφωνείτε να μην μεταβιβάσετε ή δανείσετε ή μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον κωδικό πρόσβασης τη χρήση ή την πρόσβασή σας στην υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable σε οποιονδήποτε τρίτο. Είστε επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλα στοιχεία του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στη σελίδα προφίλ σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας ή την υπηρεσία Clonable και να διασφαλίσετε ότι "αποσυνδέεστε" / κλείνετε τον λογαριασμό σας (εάν ισχύει) στο τέλος κάθε συνεδρίας.

Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable, συμφωνείτε ότι: (i) να παρέχετε ορισμένες τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς, όταν σας ζητούνται από την πλατφόρμα, και (ii) να διατηρείτε και να ενημερώνετε τις εν λόγω πληροφορίες όπως απαιτείται για να τις διατηρείτε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς. Εάν οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από εσάς κατά την αρχική εγγραφή σας είναι εσφαλμένη, το Clonable διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως τον λογαριασμό σας και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Clonable και την πλατφόρμα. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη μη συμμόρφωσή σας με οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Πληρωμή

Οι διάφορες δομές τελών και τα τέλη που καταβάλλονται για την υπηρεσία Clonable καθορίζονται στην πλατφόρμα ("Τέλη") ή καθορίζονται σε ξεχωριστή σύμβαση για εσάς ως πελάτη. Οι υπηρεσίες Clonable θα εκτελούνται από το Clonable μετά την αποδοχή από το Clonable της ηλεκτρονικής εγγραφής και την πλήρη καταβολή των σχετικών τελών για την υπηρεσία Clonable, όπως ορίζονται στην πλατφόρμα ή στην ειδική σύμβαση που συνάπτεται με εσάς ως πελάτη.

Clonable μπορεί να αναπροσαρμόζει τα τέλη για την υπηρεσία Clonable μία φορά το χρόνο την 1η Ιανουαρίου χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της CBS για τους σκοπούς της προσαρμογής του πληθωρισμού. Σε περίπτωση πληθωρισμού υψηλότερου του 2% ανά μήνα, το Clonable μπορεί να προσαρμόζει την τιμή σε μηνιαία βάση χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της CBS.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής, πρέπει να τηρήσετε προθεσμία ειδοποίησης ενός ημερολογιακού μήνα. Σημειώστε ότι υπάρχει επίσης ελάχιστη διάρκεια για τη συνδρομή, όπως ορίζεται στην πλατφόρμα.

Σε περίπτωση μη καταβολής οποιουδήποτε οφειλόμενου τέλους, μεταξύ άλλων λόγω επιστροφής χρεώσεων, απάτης, απόρριψης πιστωτικής κάρτας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, που οφείλετε, το Clonable έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα και στις υπηρεσίες της Clonable και με την επιφύλαξη του δικαιώματος είσπραξης από εσάς όλων των οφειλόμενων ποσών ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ένδικου μέσου που διαθέτει το Clonable.

Clonable διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει κατά καιρούς τις πολιτικές πληρωμών και τα τέλη που χρεώνονται για τις υπηρεσίες Clonable, με τις αλλαγές αυτές να τίθενται άμεσα σε ισχύ. Όλα τα Τέλη και οι λοιπές χρεώσεις καταβάλλονται στο νόμισμα που καθορίζεται στην Πλατφόρμα. Εάν δεν αναφέρεται νόμισμα, όλες οι Χρεώσεις δηλώνονται σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν όλους τους ισχύοντες φόρους στη σχετική δικαιοδοσία (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του ΦΠΑ, κατά περίπτωση).

Συμφωνείτε να πληρώσετε στο Clonable τα τέλη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες της Clonable που αγοράζετε από το Clonable. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι είστε υπεύθυνοι για την καταβολή όλων των εφαρμοστέων φόρων που οφείλονται και πρέπει να καταβληθούν στη σχετική δικαιοδοσία όπου πραγματοποιείται η συμφωνία.

Οι πληρωμές για τις υπηρεσίες της Clonable πραγματοποιούνται μέσω ασφαλούς ιστότοπου τρίτου μέρους. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι μεταδόσεις μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απολύτως ασφαλείς ή ιδιωτικές και ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών πιστωτικής κάρτας) θα μπορούσαν δυνητικά να διαβαστούν ή/και να υποκλαπούν από τρίτους. Το Clonable δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε υποκλοπή ή/και "χακάρισμα" δεδομένων ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς για τους σκοπούς των υπηρεσιών Clonable.

Άδεια χρήσης και πρόσβασης στην υπηρεσία Clonable

Clonable με το παρόν σας χορηγεί, και με το παρόν αποδέχεστε, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια ("Άδεια") χρήσης της Πλατφόρμας για τη χρήση της υπηρεσίας Clonable. Όλη η πνευματική ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.λπ.) που αποδεικνύεται ή ενσωματώνεται στην ή/και συνδέεται/σχετίζεται με την Πλατφόρμα (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του κώδικα λογισμικού, των εγχειριδίων χρήσης και κάθε άλλης τεκμηρίωσης) είναι και θα παραμείνει αποκλειστική ιδιοκτησία του Clonable. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας ή/και η χορήγηση της άδειας χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από την πνευματική ιδιοκτησία της Clonables βάσει οποιουδήποτε νόμου. Η Άδεια χρήσης δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της πλατφόρμας, της υπηρεσίας Clonable ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της πλατφόρμας, της υπηρεσίας Clonable ή του περιεχομένου της ή οποιαδήποτε χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Η πλατφόρμα, η υπηρεσία Clonable ή οποιοδήποτε μέρος αυτής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, να επισκεφθεί ή να αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Clonable. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η μίμηση οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου του σχεδιασμού ή της εμφάνισης της πλατφόρμας. Αυτά προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία. Clonable μπορεί, κατά καιρούς, να απελευθερώνει νέα εργαλεία και πόρους στην πλατφόρμα ή να εισάγει άλλες υπηρεσίες ή/και λειτουργίες για την πλατφόρμα. Όλες οι νέες υπηρεσίες και λειτουργίες θα υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία, καθώς και σε τυχόν πρόσθετους όρους χρήσης που ενδέχεται να εκδώσουμε για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες. Το τι συνιστά κακή χρήση της πλατφόρμας θα καθορίζεται από το Clonable, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Το Clonable διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το λογαριασμό σας εάν το Clonable διαπιστώσει ότι δεν έχετε συμμορφωθεί με τη Συμφωνία.

Περιορισμός στη χρήση του περιεχομένου

Αναγνωρίζετε ότι η Πλατφόρμα ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες, λογισμικό, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο, γραφικά, μουσική, ήχους ή άλλο υλικό (συλλογικά "Περιεχόμενο") που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και ότι τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και προστατεύονται σε όλες τις μορφές, μέσα και τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον. Το σύνολο του περιεχομένου, στο σύνολό του, προστατεύεται σύμφωνα με τους ολλανδικούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων ως συλλογικό έργο και κατέχουμε πνευματικά δικαιώματα στην επιλογή, το συντονισμό, τη διευθέτηση και τη βελτίωση του εν λόγω περιεχομένου. Απαγορεύεται αυστηρά η τροποποίηση του περιεχομένου ή η χρήση του περιεχομένου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του εν λόγω περιεχομένου σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή δικτυακό υπολογιστικό περιβάλλον. Εκτός εάν άλλως ρητά και εγγράφως έχει επιτραπεί εκ των προτέρων από εμάς, συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αναδιανέμετε, πωλείτε, τροποποιείτε, νοικιάζετε, εκμισθώνετε, δανείζετε, προσαρμόζετε, μεταφράζετε, δημιουργείτε παράγωγα έργα με βάση αυτά (εν όλω ή εν μέρει), αποσυμπιέζετε, αντιστρέφετε, αποσυναρμολογείτε ή με άλλο τρόπο μειώνετε εν όλω ή εν μέρει την πλατφόρμα ή την υπηρεσία Clonable, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου. Το όνομα και το λογότυπο Clonable αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Clonable. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην πλατφόρμα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης να έχουν πρόσθετα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο που διαθέτουν μέσω της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable. Οι εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών που ανήκουν σε εμάς, καταχωρισμένα ή μη, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι δικό μας, με τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Τίποτα στην Πλατφόρμα δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως παραχώρηση, με υπαινιγμό, αποποίηση ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιασδήποτε εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή σήματος υπηρεσιών μας χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Ποιότητα προϊόντος

Clonable προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής. ωστόσο, το Clonable δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές προϊόντων, το κείμενο ή/και άλλες μεταφρασμένες πληροφορίες από τον ιστότοπό σας είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, τρέχουσες ή/και χωρίς σφάλματα. Με την επιφύλαξη της αποποίησης της εγγύησης ποιότητας που ορίζεται παραπάνω, το Clonable, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να το κάνει, θα χρησιμοποιήσει τη συμπεριφορά των χρηστών του ιστοτόπου σας για να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων της υπηρεσίας Clonable. Συμφωνείτε ότι ούτε το Clonable, ούτε οι θυγατρικές του και οι πάροχοι υπηρεσιών του θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ανακριβή, ελλιπή, αναξιόπιστη ή εσφαλμένη λειτουργία σε σχέση με τις υπηρεσίες Clonable και τις μεταφρασμένες πληροφορίες στον ιστότοπό σας.

Υλικό που υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας

Ο ορισμός του "υλικού που υποβάλλεται μέσω της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable" στο παρόν κείμενο είναι το σύνολο και κάθε δεδομένο, πληροφορία, κείμενο, λογισμικό, αρχεία ήχου, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα, αρχεία, σύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ("υλικό") στον ιστότοπό σας, είτε είναι σεναριακά, είτε κρυμμένα με κωδικό πρόσβασης, είτε προστατεύονται με άλλο τρόπο. Τα υλικά θα υπόκεινται στην υπηρεσία Clonable, η οποία θα περιλαμβάνει τη μεταφορά των υλικών σε τρίτο μέρος για να εκτελέσουμε την υπηρεσία Clonable. Συμφωνείτε ότι εάν δημοσιεύσετε υλικό μέσω της πλατφόρμας, παραχωρείτε αυτόματα στο Clonable και στους διαδόχους και μεταβιβαστές του μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, δωρεάν, αόριστη, μη ανακλητή άδεια χρήσης, λήψης και εκτύπωσης, προβολής, τροποποίησης, δημοσίευσης και προσαρμογής του υλικού στο σύνολό του ή εν μέρει για την εκτέλεση της υπηρεσίας Clonable. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα υλικά που αποστέλλονται, αναρτώνται ή διανέμονται από εσάς μέσω της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιεχομένου των επικοινωνιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, των πληροφοριών, των κριτικών, των αξιολογήσεων χρηστών, των φωτογραφιών ή των εικόνων που αναρτώνται ή των σχετικών υλικών. Υποβάλλοντας υλικό στον ιστότοπό σας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί των εν λόγω υλικών και των εικόνων που περιέχονται σε αυτά. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι (α) διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση) να αξιολογούμε τα υλικά πριν επιτρέψουμε την ανάρτηση ή την αποθήκευση τους με άλλο τρόπο μέσω της Πλατφόρμας σε σχέση με την Υπηρεσία Clonable και (β) μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προβούμε σε οποιαδήποτε ή όλες τις ακόλουθες ενέργειες: (i) να παρακολουθούμε την υποβολή των υλικών, (ii) να τροποποιούμε, να διαγράφουμε ή να αρνούμαστε την ανάρτηση ή να επιτρέπουμε την ανάρτηση ή την αποθήκευση των υλικών και/ή (iii) να αποκαλύπτουμε οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω της Πλατφόρμας, καθώς και τις συνθήκες που περιβάλλουν τη μετάδοσή τους, σε: (α) τρίτους για τη λειτουργία της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable- (β) τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους- (γ) την ανταπόκριση σε κυβερνητικά αιτήματα- (δ) τη συμμόρφωση με έγκυρες νομικές διαδικασίες- (ε) την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της περιουσίας του Clonable, των επισκεπτών της πλατφόρμας ή του κοινού- (στ) να μας δοθεί η δυνατότητα να ασκήσουμε τα διαθέσιμα ένδικα μέσα ή να περιορίσουμε τις ζημίες που ενδέχεται να υποστούμε και/ή (ζ) να επιβάλλουμε τη Συμφωνία και/ή (iv) να μοιραστούμε το υλικό με τις αρμόδιες αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εάν το Clonable κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι: (α) επιχειρείτε να εξαπατήσετε το Clonable, (β) διαπράττετε δόλια δραστηριότητα ή άλλη απαγορευμένη συναλλαγή, (γ) διαπράττετε εγκληματική δραστηριότητα ή (δ) το υλικό είναι μισητής φύσης. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε εμείς, ή οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι μέτοχοι, οι πράκτορες, οι εκπρόσωποι ή οι συνεργάτες μας, υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την εμπιστοσύνη σας στα Υλικά. Επιπλέον, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αναδημοσίευσης) ή την κακή χρήση από τρίτους των πληροφοριών που αποκαλύπτονται οικειοθελώς μέσω οποιουδήποτε μέρους της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable. Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας συμφωνίας, δεν μπορείτε να ανεβάσετε, να αποθηκεύσετε, να διανείμετε, να μεταδώσετε, να προβάλλετε, να εκτελέσετε, να διαθέσετε ή να κοινοποιήσετε με άλλο τρόπο στο κοινό οποιοδήποτε υλικό για το οποίο δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα. Ειδικότερα, οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στο υλικό σας (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημόσιας προβολής, δημόσιας εκτέλεσης, προετοιμασίας παράγωγων έργων, διάθεσης ή άλλης επικοινωνίας στο κοινό μέσω της πλατφόρμας) μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων και απαγορεύεται αυστηρά. Τέτοιες παραβιάσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της Συμφωνίας, την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα και μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας από τον κάτοχο των σχετικών δικαιωμάτων ή για λογαριασμό του.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Η Πλατφόρμα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή το περιεχόμενο τρίτων μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή πόρους. Επειδή δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε τέτοιους ιστότοπους και πόρους, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών ιστότοπων ή πόρων και δεν τους υποστηρίζουμε, και δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό (συλλογικά "Υλικό Τρίτων") που διατίθεται μέσω ή περιέχεται σε τέτοιους ιστότοπους ή πόρους. Αντιλαμβάνεστε ότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε Υλικό Τρίτων που είναι προσβλητικό, άσεμνο ή επιλήψιμο. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε υλικό τρίτων που είναι διαθέσιμο σε ή μέσω οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου ή πόρου.

Διαθεσιμότητα

Clonable αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να προσπαθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες Clonable και την πρόσβαση στην Πλατφόρμα 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, θα υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση στην Πλατφόρμα θα διακόπτεται για συντήρηση, αναβαθμίσεις και επισκευές, οι οποίες αναγνωρίζετε ότι αποτελούν απαραίτητη λειτουργία που εκτελείται από το Clonable, ή λόγω βλαβών σε τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και εξοπλισμό που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από το Clonable, το Clonable δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια εσόδων που μπορεί να προκύψει. Το Clonable μπορεί να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, την Πλατφόρμα ή οποιοδήποτε μέρος της, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Εγγύηση για τους χρήστες, υποχρέωση αποζημίωσης και παραίτηση

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) είστε κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή έχετε αποκτήσει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τη χρήση του Υλικού σύμφωνα με τη χρήση που κάνετε σε σχέση με την Πλατφόρμα ή όπως άλλως επιτρέπεται από τη Συμφωνία, (β) έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χορήγηση της άδειας χρήσης όπως ορίζεται στη Συμφωνία. (γ) έχετε λάβει άδεια από όλα τα πρόσωπα που απεικονίζονται στο Υλικό σας για τη χρήση του Υλικού σας όπως ορίζεται στη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, της δημόσιας προβολής, της δημόσιας εκτέλεσης και της αναπαραγωγής του Υλικού- και (δ) το Υλικό σας δεν παραβιάζει ή προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας, οποιουδήποτε προσώπου, εταιρείας ή οντότητας ή άλλου τρίτου. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε το Clonable και τους μετόχους, τις θυγατρικές, τις συγγενείς, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους συν-εμπορους ή άλλους συνεργάτες και τους δικαιοπάροχους από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτει από ή απορρέει από το Υλικό σας, τη χρήση της Πλατφόρμας από εσάς. τη σύνδεσή σας με την πλατφόρμα, οποιαδήποτε αξίωση ότι το υλικό σας έχει προκαλέσει ζημία σε οποιονδήποτε άλλον, οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε άλλου διαφημίζει ή προωθεί μέσω της πλατφόρμας, την παραβίαση των όρων της συμφωνίας ή την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απόρριψη εγγυήσεων

Ρητά κατανοείτε και συμφωνείτε ότι, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία: Η πλατφόρμα και το περιεχόμενο παρέχονται από το Clonable "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή, σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων τίτλου, μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Χωρίς περιορισμό των παρακάτω, το Clonable και οι δικαιοπάροχοι του δεν εγγυώνται ότι (α) η πλατφόρμα και το περιεχόμενο θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας ή θα είναι σταθερά διαθέσιμα, αδιάλειπτα, διαχρονικά, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα, (β) τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση της πλατφόρμας και του περιεχομένου και του περιεχομένου θα είναι αποτελεσματικά, ακριβή ή αξιόπιστα, (γ) η ποιότητα της πλατφόρμας και του περιεχομένου θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι (δ) θα διορθωθούν τυχόν σφάλματα ή ατέλειες στην πλατφόρμα ή το περιεχόμενο. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνετε από το Clonable ή μέσω ή από τη χρήση της πλατφόρμας και του περιεχομένου δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στους όρους και τις προϋποθέσεις. το Clonable αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη σε σχέση με οποιεσδήποτε ενέργειες που προκύπτουν από τη χρήση ή τη συμμετοχή του χρήστη σε οποιαδήποτε πλατφόρμα και προκύπτουν από την πλατφόρμα και το περιεχόμενο. Οποιοδήποτε περιεχόμενο που μεταφορτώνεται ως αποτέλεσμα της υπηρεσίας Clonable, διατίθεται ή αποκτάται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της πλατφόρμας, αποκτάται κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια και με δική σας ευθύνη, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη μεταφόρτωση. Clonable δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ιούς υπολογιστών ή παρόμοιο κώδικα που μεταφορτώνονται στον υπολογιστή του χρήστη της πλατφόρμας. το Clonable δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πλατφόρμες ή υλικά που παρέχονται από τρίτους και είναι προσβάσιμα μέσω συνδεδεμένων ιστότοπων. το Clonable δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους εν λόγω τρίτους, το περιεχόμενό τους ή την πλατφόρμα τους. Οποιαδήποτε συναλλαγή των χρηστών με τέτοια τρίτα μέρη γίνεται με δική τους ευθύνη. Οι διαχειριστές, οι οικοδεσπότες, οι συμμετέχοντες, οι συντονιστές και άλλα τρίτα μέρη δεν είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Clonable και οι απόψεις τους δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα αυτές του Clonable. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Clonable δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με το υλικό που απορρέει από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δυσφήμιση, προστασία της ιδιωτικής ζωής, δημοσιότητα, αισχροκέρδεια ή άλλους νόμους. Το Clonable αποποιείται επίσης κάθε ευθύνη σε σχέση με τη χρήση, την κακή χρήση, την απώλεια, την αλλοίωση ή τη μη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε υλικού. Το Clonable δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης από κάποιον άλλο του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή των πληροφοριών του λογαριασμού σας σε σχέση με την πλατφόρμα, εν γνώσει σας ή εν αγνοία σας.

Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση το Clonable, οι μέτοχοί του, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι δικαιοπάροχοι ή οι προμηθευτές του δεν ευθύνονται απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκύπτουν από απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών. είτε είναι προβλέψιμες είτε όχι, είτε αν το Clonable έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών, είτε βασίζονται σε οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης σύμβασης ή εγγύησης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας ή την πρόσβαση στην πλατφόρμα ή το περιεχόμενο. Τίποτα στους Όρους δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη του Clonableγια βαριά αμέλεια ή εσκεμμένη αμέλεια του Clonable ή των υπαλλήλων του, ή για θάνατο ή σωματική βλάβη. ClonableΗ συνολική ευθύνη της Clonable και των μετόχων, των θυγατρικών της, των δικαιοπαρόχων και των προμηθευτών της βάσει ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία περιορίζεται στο μηνιαίο πληρωτέο ποσό που καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ της και εσάς. Αυτός ο περιορισμός θα ισχύει ακόμη και αν το Clonable έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών και παρά την αποτυχία του βασικού σκοπού οποιασδήποτε περιορισμένης επανόρθωσης.

Δέσμευση σε πληροφορίες ιδιοκτησίας

Αναγνωρίζετε ότι το Clonable έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, τον τίτλο και το συμφέρον στην Πνευματική Ιδιοκτησία που σχετίζεται με την Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες Clonable. Ως "Πνευματική Ιδιοκτησία" νοούνται τα πνευματικά δικαιώματα, τα ηθικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά μυστικά, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και όλα τα άλλα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Υπηρεσίες Κλωνοποίησης και την Πλατφόρμα. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον επί της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου που προκύπτει από την υπηρεσία μετάφρασης πολλαπλών χρήσεων που σας επιτρέπει να μετατρέψετε τον τοπικό σας ιστότοπο σε ιστότοπο πολλαπλών γλωσσών, εκτός από το δικαίωμα χρήσης της εν λόγω Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Πλατφόρμα, όπως ορίζεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία. Θα λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του Clonable, όπως ορίζονται στην παρούσα παράγραφο 16, και κατόπιν αιτήματος του Clonable θα προβαίνετε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία της κυριότητας των εν λόγω δικαιωμάτων του Clonable, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εκτέλεσης όλων των εγγράφων.

Τερματισμός και τροποποίηση της υπηρεσίας Clonable

Συμφωνείτε ότι μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε τον κωδικό πρόσβασης, το λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) ή τη χρήση της Υπηρεσίας και της Πλατφόρμας Clonable και να αφαιρέσουμε και να απορρίψουμε οποιοδήποτε υλικό εντός της Πλατφόρμας, για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ άλλων, εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει ή ενεργήσει κατά παράβαση του γράμματος ή του πνεύματος της Συμφωνίας. Θα τερματίσουμε επίσης το λογαριασμό σας όταν λάβουμε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου από εσάς και θα συνεργαστούμε με τις αρχές επιβολής του νόμου σε τέτοια θέματα. Μπορούμε επίσης, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να παύσουμε να παρέχουμε την υπηρεσία Clonable ή οποιοδήποτε μέρος της, με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διακοπή της πρόσβασής σας στην Πλατφόρμα βάσει οποιασδήποτε διάταξης της Συμφωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς ειδοποίηση, και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε αμέσως τον λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία στον λογαριασμό σας ή/και να αποτρέψουμε οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση στα αρχεία αυτά ή στην υπηρεσία Clonable. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε διακοπή της πρόσβασής σας στην Πλατφόρμα. Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και από καιρό σε καιρό, προσωρινά ή μόνιμα, εν όλω ή εν μέρει, να (α) να τροποποιούμε ή να τερματίζουμε την Υπηρεσία Clonable, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (i) του περιορισμού του χρόνου κατά τον οποίο οι Υπηρεσίες Clonable είναι διαθέσιμες, (ii) του περιορισμού της επιτρεπόμενης χρήσης της Υπηρεσίας Clonable και (iii) του περιορισμού ή τερματισμού του δικαιώματος ενός Χρήστη να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Clonable, με ή χωρίς προειδοποίηση, (β) να χρεώνει τέλη σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας Clonable, (γ) να αλλάζει ή/και να καταργεί τυχόν τέλη που χρεώνονται σε σχέση με την υπηρεσία Clonable, ή/και (δ) να προσφέρει ευκαιρίες σε ορισμένους ή όλους τους χρήστες της υπηρεσίας Clonable. Συμφωνείτε ότι ούτε εμείς ούτε οι θυγατρικές μας εταιρείες θα είναι υπεύθυνες απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή τερματισμό της Υπηρεσίας Clonable, εν όλω ή εν μέρει, ή οποιασδήποτε υπηρεσίας, περιεχομένου ή λειτουργίας που προσφέρεται μέσω της Πλατφόρμας. Μπορούμε να ανακαλέσουμε τα προνόμια εγγραφής σας ή/και να λάβουμε οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη ενέργεια για την επιβολή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, εάν υποπέσουν στην αντίληψή μας παραβιάσεις. Επιπλέον, μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε το λογαριασμό σας ή τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε λειτουργία της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable για οποιονδήποτε λόγο. ClonableΗ Πολιτική Επιστροφών και Ακυρώσεων αποτελεί μέρος και ενσωματώνεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Clonable (Κάντε κλικ εδώ για την Πολιτική Επιστροφών και Ακυρώσεων). Ως προϋπόθεση για την εγγραφή σας στη διεύθυνση Clonable και τη χρήση των υπηρεσιών της Clonable, αναγνωρίζετε ρητά ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική επιστροφών και ακύρωσης και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Εάν οποιαδήποτε στιγμή διαφωνήσετε με την Πολιτική Επιστροφών και Ακυρώσεων ή με οποιοδήποτε μέρος της, το μοναδικό σας ένδικο μέσο είναι να διακόψετε κάθε χρήση των Υπηρεσιών Clonable και να τερματίσετε το λογαριασμό σας. Σημειώστε, ωστόσο, ότι όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία της εν λόγω καταγγελίας θα διέπονται πλήρως από τους όρους της Πολιτικής Επιστροφών και Ακύρωσης.

Συμπεριφορά του χρήστη

Συμφωνείτε να μην έχετε πρόσβαση ή να μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τη διεπαφή που παρέχεται από το Clonable ή να παρακάμψετε οποιουσδήποτε περιορισμούς πρόσβασης ή χρήσης που έχουν θεσπιστεί από το Clonable για την αποτροπή συγκεκριμένης χρήσης της Πλατφόρμας.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε, ή να ενθαρρύνετε ή να επιτρέπετε σε άλλους να χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα για:

 • Μοιραστείτε υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παράνομο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, χυδαίο, άσεμνο, παιδικό πορνογραφικό, άσεμνο, βέβηλο, προσβλητικό της ιδιωτικής ζωής άλλου, μισητό, ή φυλετικό, εθνοτικό ή με άλλο τρόπο δυσάρεστο,
 • Παρακολούθηση, εκφοβισμός ή/και παρενόχληση άλλου προσώπου,
 • Υποκίνηση άλλων σε διάπραξη βίας,
 • Να βλάψει τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
 • Να μοιράζεστε υλικό που δεν έχετε την άδεια να μοιράζεστε βάσει νόμου ή συμβατικής ή εμπιστευτικής σχέσης,
 • Να μοιράζεστε υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους,
 • Να υποδυθείτε ψευδώς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να δηλώσετε ψευδώς ή με άλλο τρόπο ψευδώς την υπαγωγή σας σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
 • Να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα ή το υλικό κατά τρόπο που να παραπλανά τον χρήστη να πιστεύει ότι βρίσκεται σε άμεση επαφή με το Clonable,
 • Να μοιράζεστε υλικό που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα του λογισμικού υπολογιστή, του υλικού ή του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
 • Να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να υποβαθμίσει οποιονδήποτε διακομιστή Clonable ή τα δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή Clonable,
 • Να διαταράσσετε ή να διακόπτετε την πλατφόρμα εκούσια ή ακούσια ή να παραβιάζετε οποιουσδήποτε νόμους σχετικά με την πρόσβαση ή τη χρήση της πλατφόρμας, να παραβιάζετε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς των δικτύων που συνδέονται με την πλατφόρμα ή να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαγορεύεται από τη Συμφωνία,
 • Να διαταράξετε την ασφάλεια της πλατφόρμας, των υλικών, των λογαριασμών, των κωδικών πρόσβασης, των διακομιστών ή των δικτύων που συνδέονται ή είναι προσβάσιμα μέσω της πλατφόρμας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ή συνδεδεμένου ιστότοπου, ή να προκαλέσετε με άλλο τρόπο ζημιά σε αυτά,
 • Να διαταράσσετε, να παρεμποδίζετε ή να εμποδίζετε άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν ή να απολαμβάνουν την Πλατφόρμα ή τα Υλικά ή οποιονδήποτε άλλο συνδεδεμένο ή συνδεδεμένο ιστότοπο, πλατφόρμα ή περιεχόμενο,
 • Πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε οποιοδήποτε Υλικό στο οποίο δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση ή μέσω οποιουδήποτε μέσου που δεν διατίθεται σκόπιμα μέσω της Πλατφόρμας,
 • Να αναπαράγετε, να πωλείτε, να μεταπωλείτε ή να εκμεταλλεύεστε για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό οποιοδήποτε μέρος του Υλικού, τη χρήση της Πλατφόρμας ή του Υλικού ή την πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή το Υλικό,
 • Φιλοξενία της πλατφόρμας, σε συνδρομητική βάση ή με άλλο τρόπο, χωρίς άδεια από το Clonable, συμπεριλαμβανομένης μιας σχετικής εφαρμογής, ώστε να επιτρέπεται σε τρίτους να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για τη δημιουργία, τη μετάδοση ή την προστασία οποιουδήποτε Υλικού,
 • Εξαπάτηση, δυσφήμιση ή άλλη παραβίαση των νομικών δικαιωμάτων (όπως τα δικαιώματα ιδιωτικότητας και δημοσιότητας) άλλων, ή
 • Συμμετέχετε σε άλλη συμπεριφορά η οποία, κατά την κρίση του Clonable, θεωρείται ακατάλληλη, παράνομη ή επιλήψιμη.

Επιπλέον, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς ως προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας Clonable.

Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, εξουσιοδοτείτε τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους μας να έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό και τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική μας κρίση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα, αλλά δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη, να παρακολουθούμε ή να ελέγχουμε τη συμπεριφορά σας κατά τη χρήση της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable. Η χρήση της Υπηρεσίας και της Πλατφόρμας Clonable υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Αναγνωρίζετε περαιτέρω ότι είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση ή την παροχή όλων των γραμμών πρόσβασης, του τηλεφωνικού και υπολογιστικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου του μόντεμ) ή άλλων συσκευών που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στην πλατφόρμα και για την καταβολή όλων των σχετικών τελών.

Θέματα δικαιοδοσίας

Η πλατφόρμα ελέγχεται και λειτουργεί από το Clonable από τις Κάτω Χώρες και δεν έχει σκοπό να υπαγάγει το Clonable στους νόμους ή τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε εδάφους εκτός του κράτους των Κάτω Χωρών. Το Clonable δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η υπηρεσία και η πλατφόρμα Clonable ή οποιοδήποτε μέρος της είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Μπορούμε να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία επιλέξουμε, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Ειδοποιήσεις

Clonable μπορεί να σας ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος στην Πλατφόρμα ή άλλων εύλογων μέσων. Πρέπει να ειδοποιήσετε το Clonable εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όπως άλλως προβλέπεται ρητά από το Clonable. Το Clonable μπορεί να μεταδίδει, να διανέμει ή να εμφανίζει ειδοποιήσεις ή μηνύματα μέσω της υπηρεσίας Clonable για να σας ενημερώνει για αλλαγές στη Συμφωνία, την υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable, την πολιτική απορρήτου ή άλλα θέματα ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω μεταδόσεις, διανομές ή προβολές πληροφοριών αποτελούν ειδοποίηση προς εσάς.

Εφαρμοστέο δίκαιο και άλλοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Η Συμφωνία δεν δημιουργεί και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι δημιουργεί σχέση εταιρικής σχέσης, κοινοπραξίας, εργοδότη-εργαζόμενου, πρακτορείου ή δικαιοπάροχου-δικαιούχου μεταξύ εσάς και του Clonable,. Η Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους των Κάτω Χωρών, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Η Συμφωνία και οποιεσδήποτε περαιτέρω συμφωνίες που ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν διέπονται από τους νόμους των Κάτω Χωρών. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική ή δίκαιη αγωγή που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη Συμφωνία θα ασκείται μόνο στα δικαστήρια που βρίσκονται στην πόλη s'Hertogenbosch και με το παρόν συναινείτε και υποτάσσεστε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων για την εκδίκαση οποιασδήποτε τέτοιας αγωγής και παραιτείστε από οποιεσδήποτε αντιρρήσεις σχετικά με τη δικαιοδοσία, τον τόπο διεξαγωγής ή το ακατάλληλο δικαστήριο ενώπιον των εν λόγω δικαστηρίων. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία αγωγής που προκύπτει από τη χρήση της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable ή της Συμφωνίας πρέπει να κατατεθεί εντός ενός (1) έτους από την εμφάνιση της εν λόγω αξίωσης ή αιτίας αγωγής, διαφορετικά θα παραγραφεί για πάντα, παρά το καθεστώς παραγραφής ή άλλο αντίθετο νόμο. Εντός αυτής της περιόδου, η παράλειψη της Clonable να επιβάλει ή να ασκήσει οποιεσδήποτε διατάξεις της Συμφωνίας ή των σχετικών δικαιωμάτων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Clonable μπορεί να εκχωρήσει τη Συμφωνία, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να υποαδειοδοτήσετε τη Συμφωνία ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της Συμφωνίας χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Clonable. Καμία παραίτηση ενός συμβαλλόμενου μέρους από οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση της παρούσας σύμβασης δεν θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή μεταγενέστερη παράβαση ή αθέτηση. Οι επικεφαλίδες, οι λεζάντες ή οι τίτλοι παραγράφων στην παρούσα Συμφωνία περιλαμβάνονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του αναγνώστη και σε καμία περίπτωση δεν ορίζουν ή εξηγούν οποιαδήποτε παράγραφο ή διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Clonable όσον αφορά το αντικείμενο της παρούσας και δεν μπορεί να τροποποιηθεί από εσάς. Η Συμφωνία θα είναι προς όφελος των διαδόχων, μεταβιβαστών και δικαιοδόχων του Clonable. Χωρίς περιορισμό, συμφωνείτε ότι η έντυπη έκδοση της Συμφωνίας και κάθε ειδοποίηση που δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτές σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με τη Συμφωνία στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους με άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν αρχικά σε έντυπη μορφή.

Πνευματικά δικαιώματα και σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων

Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία άλλων και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο. Ενδέχεται, σε κατάλληλες περιπτώσεις και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε τους λογαριασμούς χρηστών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε να δώσετε στον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εξ ονόματος του δικαιούχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί
 • Περιγραφή του σημείου όπου βρίσκεται στην πλατφόρμα το υλικό που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί,
 • τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,
 • δήλωση από εσάς ότι έχετε καλή πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τον αντιπρόσωπό σας ή το νόμο- και
 • δήλωση εκ μέρους σας, η οποία υποβάλλεται με ποινή ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ανακοίνωσή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τροποποιήσεις της συμφωνίας

Clonable διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη Συμφωνία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους. Θα ανακοινώνουμε τις εν λόγω αλλαγές δημοσιεύοντας το αναθεωρημένο σχέδιο της Συμφωνίας στην Πλατφόρμα. Μπορείτε να προσδιορίσετε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά η Συμφωνία προβάλλοντας την ένδειξη "Τελευταία αναθεώρηση στις" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μετά από τέτοιες αλλαγές, θα θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει με τις εν λόγω αλλαγές. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Συμφωνίας ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της, παρακαλείστε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα.

Τελευταία αναθεώρηση στις 08 Μαΐου 2023